Uczestnictwo w projekcie

Chcę skorzystać z usługi Audytu Innowacji:

 

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z sektora MŚP mający swoją siedzibę na terenie Polski oraz chcący dzięki uzyskanej wiedzy oraz zastosowania rozwiązań innowacyjnych i identyfikacji potencjału rozwojowego posiadanych zasobów uzyskać przewagę nad konkurencją. 

Przeprowadzane w ramach projektu Audyty poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie dofinansowywane są ze środków unijnych; dofinansowanie to w przypadku przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną de minimis. Dlatego podmioty gospodarcze uczestniczące w projekcie stają się beneficjentami pomocy publicznej[1]. W związku z czym wymagane będą dodatkowe informacje,uregulowane w obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniu[2].

Zatem załącznikami do umowy będą dokumenty wymienione w poniższych punktach :

1. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy do projektu

Informacje przydatne do wypełnienia formularza:

- Lista klas PKD - obowiązująca od 01.01.2008r.

- Lista identyfikatorów gmin - obowiązująca od 2011r.

2. Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych  sporzadzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości - dotyczy tylko podmiotów, które sporządzają takie sprawozdania.
LUB
Oświadczenie, że podmiot nie jest zobowiązany do sporządzania  sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości tylko w przypadku podmiotów nie sporządzających powyższych sprawozdań finansowych:
- wzór do pobrania w formacie .doc

3. Kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w przeciągu 3 ostatnich lat - w przypadku podmiotów, które korzystały z pomocy de minimis.
LUB
Oświadczenie, że podmiot z powyższej pomocy nie korzystał - w przypadku podmiotów, które nie otrzymały w przeciągu ostatnich trzech lat pomocy de minimis:
- osoba prawna, spółka osobowa: wzór do pobrania w formacie .doc 
- osoba fizyczna: wzór do pobrania w formacie .doc

4. Wyciąg z KRS (wystawiony nie wcześniej niż 1 rok przed zgłoszeniem do projektu).

    / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Pełnomocnictwo/Prokura (w przypadku pełnomocnika/prokurenta).

UWAGA: Wszystkie dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane przez uprawnione do reprezentacji osoby. W przypadku kserokopii musi byc ona potwierdzona za zgodność z oryginałem, data i podpis uprawnionej osoby.


[1] Udzielanie tej pomocy musi być zgodne z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5), w szczególności weryfikowania czy łączna wartość pomocy de minimis udzielona danemu podmiotowi w okresie ostatnich trzech lat nie przekroczy równowartości w złotych 200 000 EUR.

[2] Rozporządzenie Rady Minsitrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53 poz. 311) oraz informacje o otrzymanej w okresie 3 lat pomocy de minimis, zogdnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)