Regulamin zamówień

REGULAMIN ZAKUPU, DOSTAW I USŁUG OBJĘTYCH UMOWĄ O
DOFINASOWANIE NR U-POIG.05.02.00-00-013/10-00
W RAMACH DZIAŁANIA 5.2 „WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PROINNOWACYJNE ORAZ ICH SIECI O ZNACZENIU
PONADREGIONALNYM OSI PRIORYTETOWEJ 5 DYFUZJA INNOWACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013”

 

Regulamin_zamowien.pdf

Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty