Archiwalne zamówienia

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
56/2014/FUAM

 

Zamawiający niniejszym zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie nr 56/2014/FUAM na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH KONFERENCJI MAJĄCYCH NA CELU PODSUMOWANIE PROJEKTU „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

Informacje szczegółowe:

56-2014-_FUAM_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
53/2014/FUAM

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 13.05.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH KONFERENCJI MAJĄCYCH NA CELU PODSUMOWANIE PROJEKTU „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

56-2014-FUAM__Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

56-2014-FUAM_SIWZ.pdf

56-2014-FUAM_Formularz_oferty.doc

56-2014-FUAM_Formularz_cenowy.doc

56-2014-FUAM_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania.doc

56-2014-FUAM_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

56-2014-FUAM_Oswiadczenie_w_zarkesie_grupy_kapitalowej.doc

56-2014-FUAM_Wykaz__uslug_potwierdzajacych_spelnianie_warunku_w_zakresie_wiedzy__i_doswiadczenia_.doc


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
53/2014/FUAM

Zamawiający niniejszym unieważnia postępowanie na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH KONFERENCJI MAJĄCYCH NA CELU PODSUMOWANIE PROJEKTU „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

53_2014_FUAM_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
52/2014/FUAM

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 06.05.2014 zostało rozstrzygnięte postępowanie nr 52/2014/FUAM na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DO DRUKU, WYKONANIU DRUKU I DOSTARCZENIU DO ZAMAWIAJACEGO (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ORAZ LIDERA PROJEKTU (Park Naukowo-Technologiczny TechnoPark Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach) PUBLIKACJI PODSUMOWUJĄCYCH DOŚWIADCZENIA Z PROJEKTU „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

Informacje szczegółowe:

52-2014-FUAM_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
53/2014/FUAM

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH KONFERENCJI MAJĄCYCH NA CELU PODSUMOWANIE PROJEKTU „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

53_2014_FUAM_Oglosznie_o_zamowieniu.pdf

53_2014_FUAM_SIWZ.pdf

53_2014_FUAM_Formularz_cenowy.doc

53_2014_FUAM_Formularz_ofertowy.doc

53_2014_FUAM_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania.doc

53_2014_FUAM_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

53_2014_FUAM_Oswiadczenie_w_zakresie_grupy_kapitalowej.doc

53_2014_FUAM_Wykaz_uslug_potwierdzajacych_spelnianie_warunkow_w_zakresie_wiedzy_i_doswiadczenia.doc


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
52/2014/FUAM

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 14.04.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DO DRUKU, WYKONANIU DRUKU I DOSTARCZENIU DO ZAMAWIAJACEGO (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ORAZ LIDERA PROJEKTU (Park Naukowo-Technologiczny TechnoPark Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach) PUBLIKACJI PODSUMOWUJĄCYCH DOŚWIADCZENIA Z PROJEKTU „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do wybranych Wykonawców.
Realizując postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zamieszcza poniżej treść zaproszenia przesłanego do Wykonawców.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Oferta Wykonawcy nie zaproszonego do składania ofert zostanie odrzucona.
Do pobrania:

52-2014-FUAM_Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

52-2014-FUAM_Formularz_oferty.doc

Dodano_18-04-2014_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.pdf

Dodano_18-04-2014_Regulamin_zamowien.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE
50/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie zmierzające

do wyłonienia wykonawcy na:

AKTUALIZACJĘ METODOLOGII AUDYTU INNOWACYJNOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

 

50-2014-PNT_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE
48/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie zmierzające

do wyłonienia wykonawcy na:

„OPRACOWANIE METODOLOGII ORAZ WYKONANIE EWALUACJI MERYTORYCZNEJ PROJEKTU PN. „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

48-2014-PNT_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
51/2014/PNT
(tryb: przetarg nieograniczony)

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 28.03.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla konsultantów i koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za realizację usługi, polegającej na przeprowadzeniu facylitacji, w ramach dwuczęściowego badania "Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach działania 5.2 "Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym", Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Dodano_03-04-2014_51-2014-PNT_Zmiana_SIWZ_nr1.pdf

Dodano_03-04-2014_51-2014-PNT_Lista_podmiotow.docx 

 

 

51-2014-PNT_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

51-2014-PNT_SIWZ.pdf

51-2014-PNT_Zalaczniki.docx


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
50/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 19.03.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

"AKTUALIZACJA METODOLOGII AUDYTU INNOWACYJNOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”, realizowanego w ramach Działania 5.2 "Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne Oraz Ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do wybranych Wykonawców.
Realizując postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zamieszcza poniżej treść zaproszenia przesłanego do Wykonawców.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Oferta Wykonawcy nie zaproszonego do składania ofert zostanie odrzucona.
Do pobrania:

50-2014-PNT_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

50-2014-PNT_Zalacznik_2_oferta_cenowa.docx

50-2014-PNT_Zalacznik_3_oswiadczenie.docx

50-2014-PNT_Zalacznik_4_wykaz_osob.docx

50-2014-PNT_Zalacznik_5_wykaz_uslug.docx


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
48/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 17.03.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

"OPRACOWANIE METODOLOGII ORAZ WYKONANIE EWALUACJI MERYTORYCZNEJ PROJEKTU PN.  „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”, realizowanego w ramach Działania 5.2 "Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne Oraz Ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do wybranych Wykonawców.
Realizując postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zamieszcza poniżej treść zaproszenia przesłanego do Wykonawców.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Oferta Wykonawcy nie zaproszonego do składania ofert zostanie odrzucona.
Do pobrania:

48-2014-PNT_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

48-2014-PNT_Zalacznik_2_oferta_cenowa.docx

48-2014-PNT_Zalcznik_3_oswiadczenie.docx

48-2014-PNT_Zalacznik_4_wykaz_osob_.docx

48-2014-PNT_Zalacznik_5_wykaz_uslug.docx


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
47/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 12.03.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

"AKTUALIZACJA METODOLOGII SESJI FACYLITACYJNEJ  W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „AUDYT POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWACH”, realizowanego w ramach Działania 5.2 "Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne Oraz Ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do wybranych Wykonawców.
Realizując postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zamieszcza poniżej treść zaproszenia przesłanego do Wykonawców.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Oferta Wykonawcy nie zaproszonego do składania ofert zostanie odrzucona.
Do pobrania:

47-2014-PNT_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE
45/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie zmierzające

do wyłonienia wykonawcy na:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „AUDYT POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWACH” w 2014 roku.

 


45-2014-PNT_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
46/2014/FUAM

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 21.02.2014 zostało rozstrzygnięte postępowanie nr 46/2014/FUAM na:

"KONTYNUACJĘ DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. „ANALIZA POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

 

Informacje szczegółowe:

46-2014-FUAM_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
45/2014/PNT

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 11.02.2014 wszczął procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „AUDYT POZIOMU KREATYWNOŚCI I ABSORPCJI INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWACH” w 2014 roku.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do wybranych Wykonawców.
Realizując postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu Zamawiający zamieszcza poniżej treść zaproszenia przesłanego do Wykonawców.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Oferta Wykonawcy nie zaproszonego do składania ofert zostanie odrzucona.
Do pobrania:

45-2014-PNT_ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf


< Nowsze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Starsze >
Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty