Napisali o nas

DGA S.A. objęło Patronat nad Audytem Innowacji!

2011-11-06 21:06:20

\"\"Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oferują - bezpłatnie - nowatorską usługę audytu poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie. Audyt obejmuje przeprowadzenie wywiadu na dwóch poziomach: zarządu oraz kierowników zespołów projektowych. W jego wyniku właściciele firm zyskują informację, na ile innowacyjnie zarządzają: zmianami, ryzykiem, wiedzą, pomysłami, produktami, technologiami oraz zespołami. Przeprowadzony audyt określa także wpływ relacji interpersonalnych oraz typów osobowościowych zatrudnionych pracowników na możliwości podejmowania przez firmę działań innowacyjnych.

Czytaj więcej

Agencja Rozwoju Przemysłu - Audyt Innowacji

2011-10-26 16:02:40

Od stycznia 2011 roku Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM rozpoczęły realizację wspólnego projektu – „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie” w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Czytaj więcej

Portal Firm Powiatu Poznańskiego - Zbadaj innowacyjność swojej firmy

2011-10-26 15:57:51

Projekt poprzez działania ułatwiające przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych, niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej, może ukazywać właścicielom i kadrze menedżerskiej firm, jaki wpływ na możliwości podejmowania przez firmę działań innowacyjnych mają: jakość klimatu panującego w firmie, relacje interpersonalne oraz typy osobowościowe zatrudnionych w niej pracowników. Usługa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jest całkowicie bezpłatna.

Czytaj więcej

Infobiz24.pl - informacje ze świata biznesu

2011-10-26 15:48:16

W ostatnich latach zanotowano rosnącą liczbę innowacji, która wymusza stworzenie narzędzi do diagnostyki poziomu innowacyjności w firmach. Na rynku brakuje jednak efektywnych rozwiązań, które nie tylko analizowałby bieżącą sytuację przedsiębiorstw, lecz również wskazywały najbardziej efektywne sposoby, dostosowania się firm do szybko zmieniających się warunków rynkowych.

Link do artykułu.

Artykuł w wersji PDF -> infobiz24_artykul_1.pdf

Prossed - Darmowy audyt innowacyjności

2011-10-26 15:41:00

Nowa inicjatywa Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM pozwoli sprawdzić firmom poziom ich innowacyjności.

Działania parków pod wspólną nazwą „Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie” ma na celu stworzenie w ciągu trzech lat dogodnych warunków do wymiany doświadczeń i wspólnej obsługi innowacyjnych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Internetowa Promocja Nauki

2011-10-26 15:33:43

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM rozpoczynają nabór firm do projektu "Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach".Audyt pozwoli na ocenę obecnego poziomu innowacyjności firmy, ale także wskaże, które obszary można udoskonalić, by uzyskać przewagę konkurencyjną. Usługa będzie realizowana w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Polski.

Link do artykułu.

Artykuł w wersji PDF -> Internetowa_promocja_nauki_artykul_1.pdf

Promocja Przedsiębiorczości

2011-10-26 15:25:58

W wyniku audytu rozpoznane zostaną cechy związane z kulturą innowacji w organizacji zagregowane w siedmiu wymiarach: zarządzania zmianami, ryzykiem, wiedzą, pomysłami, produktami, technologiami oraz zespołami. Przeprowadzony audyt określi także wpływ relacji interpersonalnych oraz typów osobowościowych zatrudnionych pracowników na możliwości podejmowania przez firmę działań innowacyjnych.

Czytaj więcej

PowerMoney.pl - Analiza poziomu kreatywności.

2011-10-26 13:14:26

W ostatnich latach zanotowano rosnącą liczbę innowacji, która wymusza stworzenie narzędzi do diagnostyki poziomu innowacyjności w firmach. Na rynku brakuje jednak efektywnych rozwiązań, które nie tylko analizowałby bieżącą sytuację przedsiębiorstw, lecz również wskazywały najbardziej efektywne sposoby, dostosowania się firm do szybko zmieniających się warunków rynkowych.

 

Link do artykułu.

Europa.pl - Portal Prawdziwego Europejczyka

2011-10-26 13:08:48

W ostatnich latach zanotowano rosnącą liczbę innowacji, która wymusza stworzenie narzędzi do diagnostyki poziomu innowacyjności w firmach. Na rynku brakuje jednak efektywnych rozwiązań, które nie tylko analizowałby bieżącą sytuację przedsiębiorstw, lecz również wskazywały najbardziej efektywne sposoby, dostosowania się firm do szybko zmieniających się warunków rynkowych.

 

Link do artylułu.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2011-10-26 12:59:45

Do końca trwania projektu, tj. do grudnia 2013, zamierzamy przebadać ponad 300 przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Audyt obejmie przeprowadzenie wywiadu na dwóch poziomach: zarządu oraz kierowników zespołów projektowych. Projektowych. W wyniku audytu rozpoznane zostaną cechy związane z kulturą innowacji w organizacji zagregowane w siedmiu wymiarach: zarządzania zmianami, ryzykiem, wiedzą, pomysłami, produktami, technologiami oraz zespołami. Przeprowadzony audyt określi także wpływ relacji interpersonalnych oraz typów osobowościowych zatrudnionych pracowników na możliwości podejmowania przez firmę działań innowacyjnych.

Czytaj więcej

AIP AGH - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu

2011-10-26 12:56:23

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej usługi biznesowej – audytu poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie obejmującej badanie innowacyjności i stylów rozwiązywania problemów w organizacji w 321 przedsiębiorstwach na terenie całego kraju i prowadzenie 48 usług doradczych oraz szkoleniowych (sesji facilitacyjnych). Ponadto po zakończeniu projektu zakłada się rozpowszechnienie usługi wśród innowacyjnych przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

Czytaj więcej

www.gdnet.pl - Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w firmie

2011-10-26 12:52:36

Trwający kilka godzin audyt obejmie przeprowadzenie wywiadu na dwóch poziomach: zarządu i menedżerów firmy. Dzięki temu badanie innowacyjności zweryfikuje stopień gotowości do wdrażania innowacji, a badanie stylów rozwiązywania problemów umożliwi określenie indywidualnych obszarów kreatywności oraz wytyczenie kierunków indywidualnego rozwoju pracowników. Wybrane przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z usługi doradczej oraz szkoleniowej wspomagającej rozwiązywanie problemów i pokonywanie wyzwań. Cały proces ma charakter poufny, dlatego też instytucje audytujące oraz audytowane firmy podpisują umowę o zachowaniu tajemnicy biznesowej.

Czytaj więcej

Innovation.pl - Zbadaj Twój poziom kreatywości

2011-10-26 12:46:21

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM rozpoczynają nabór firm do projektu "Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach": http://www.audytinnowacji.pl/
Usługa będzie realizowana w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Polski, a dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jest całkowicie bezpłatna.

Czytaj więcej

ICT Pomorze Zachodnie - Bezpłatny audyt innowacji

2011-10-26 12:25:00

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice" i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM rozpoczynają nabór firm do projektu "Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach".

 

Usługa będzie realizowana w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Polski, a dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jest całkowicie bezpłatna. Audyt pozwoli na ocenę obecnego poziomu innowacyjności firmy, ale także wskaże, które obszary można udoskonalić, by uzyskać przewagę konkurencyjną.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Link do artykułu.

Artykuł w wersji pdf -> ICT_Pomorze_Zachodnie_bezplatny_audyt_innowacji.pdf

Teberia 24 - Zmierzyć innowacyjność firm

2011-10-26 12:18:41

Dogłębny audyt przedsiębiorstw, które wdrażają w obrębie swoich struktur innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy działania kadry zarządzającej idą w dobrym kierunku i czy proces wdrażania np. nowej technologii mógłby być bardziej efektywny. Projekt pozwoli ocenić oraz uzmysłowić wpływ takich czynników jak jakość klimatu panującego w firmie, relacje interpersonalne oraz charakterystyka osób odpowiedzialnych na działalność innowacyjną.

Czytaj więcej

< Nowsze | 1 | 2 | Starsze >
Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty