Zgłoszenie do projektu

 
A. Dane firmy:

Lista identyfikatorów gmin - obowiązująca od 2011r.

Lista klas PKD - obowiązująca od 01.01.2008r.
1Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę. I.g. jest dostępny na stronie GUS.

2Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)

3Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

 
B. Dane dyrektora/właściciela/prezesa firmy:
 
C. Dane osoby upoważnionej do kontaktu:
Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty